Regulamin Sklepu Internetowego
meblehubertus.pl

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.meblehubertus.pl prowadzony jest przez spółkę cywilną Hubertus Company, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie, numer NIP: 643-176-78-15, numer REGON: 366187093, adres poczty elektronicznej: sklep@meblehubertus.pl, numer telefonu: 604 303 900, numer konta bankowego: ING Bank Śląski ING 29 1050 1357 1000 0092 3613 6041

Adres korespondencyjny: (sprzedaż, obsługa reklamacji)

HUBERTUS COMPANY S.C.

Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie

Poczta elektroniczna: sklep@meblehubertus.pl

Kontakt telefoniczny: 604 303 900 (koszt połączenia wg stawki Twojego operatora)

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie
 • Formularz zamówienia – formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień
 • Konsument – zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę
 • Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.meblehubertus.pl
 • Sprzedawca/Usługodawca – Hubertus Company S.C., adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie, numer NIP: 643-176-78-15, numer REGON: 366187093, adres poczty elektronicznej: sklep@meblehubertus.pl, numer telefonu: 604 303 900.
 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
 • rejestracja i prowadzenie Konta Klienta,
 • złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia,
 • usługi dodatkowe: „Newsletter”, „Zadaj zapytanie”, „Poleć znajomemu”, „Komentarze”, Odzyskiwanie hasła”.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
 • posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
 • aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • aktywne konto poczty elektronicznej,
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari,
 • włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 1. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§ III. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Aby założyć Konto należy kliknąć na zakładkę „Rejestracja” i wypełnić Formularz rejestracji podając następujące dane:
 • dane firmy: nazwa firmy, NIP (pola nieobowiązkowe),
 • dane zamawiającego: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
 • dane kontaktowe: adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło użytkownika, powtórz hasło, telefon,
 • kliknąć na ikonę „Zarejestruj”.
 1. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Założenie Konta możliwe jest również w trakcie składania zamówienia. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu, przy czym:
 • Usługobiorca przesyła stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@meblehubertus.pl lub w formie pisemnej na adres: Hubertus Company S.C., ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie
 • Usługodawca wysyła oświadczenie na adres poczty e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.
 1. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ IV. Składanie zamówień

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na ikonę „Do koszyka”. Następnie zostaje wyświetlona zawartość koszyka z możliwością zwiększenia / zmniejszenia ilości wybranego asortymentu lub całkowitego usunięcia z koszyka. W tym miejscu mamy również możliwość wpisania kodu rabatowego. Następnie klikamy na ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W kolejnym kroku określamy sposób złożenia zamówienia. Do wyboru mamy następujące opcje:
 • jako Klient zarejestrowany posiadający Konto w Sklepie – wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło i klikamy na ikonę „Zaloguj się”Dół formularza,
 • jako nowy Klient bez konieczności rejestracji Konta wówczas zamówienie składane jest za pośrednictwem Formularza zamówienia,
 • w przypadku nieposiadania Konta, dokonujemy rejestracji Konta – po wprowadzeniu wymaganych danych zaznaczamy opcję „Zarejestruj mnie w sklepie”.
 1. Następnie dokonujemy wyboru formy płatności oraz formy dostawy. W celu złożenia zamówienia klikamy na ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Następnie Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu.

§ V. Ceny towarów

 1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

 3. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

§ VI. Sposoby i terminy płatności za towar

 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal,
 • kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal,
 • pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,
 • raty Credit Agricole – płatność odbywa się ze środków pochodzących z kredytu realizowanego przy współpracy z Credit Agricole Bank Polska  S.A.
 • odbiór osobisty w magazynie Sprzedawcy.
 1. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy ING Bank Śląski 29 1050 1357 1000 0092 3613 6041
 2. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych, kartą kredytową, płatność należy uregulować w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność za zakupiony towar wraz z kosztami dostawy należy uregulować w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
 4. W przypadku odbioru osobistego, płatność należy uregulować przy odbiorze towaru. Towar można odebrać w magazynie Sprzedawcy przy ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 15: 00.

§ VII. Terminy, sposoby i koszty dostawy

 1. Sprzedawca dostarcza towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu wskazano inny termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
 • przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 • przy płatności „płatność za pobraniem”, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 • przy płatności „sprzedaż na raty”, termin ten rozpoczyna się od dnia uzyskania informacji z banku, iż procedura kredytowa została zakończona (Klient otrzymał kredyt).
 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej GEIS. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:
 • przesyłki standardowe,
 • przesyłki paletowe,
 • przesyłki wielogabarytowe.
 1. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo wskazany w zakładce informacyjnej „Dostawa”. (dot. tylko przesyłek realizowanych na terenie Polski)
 2. Termin „wysyłka w 24h” nie oznacza gwarancji dostawy zakupionego towaru w terminie 24-godzin, tylko jego wysyłkę najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zgodnie z zawartą przez nas umową termin doręczenia wynosi do 3-dni roboczych, przy czym w większości przypadków jest to następny dzień roboczy licząc od dnia wysyłki.
 3. KOSZT PRZESYŁKI KAŻDORAZOWO JEST WYCENIANY ZGODNIE Z PODANYM ADRESEM DOSTAWY! (dotyczy przesyłek zagranicznych)

§ VIII. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
 • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
 • w formie pisemnej na adres: Hubertus Company S.C., ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie,
 • w formie elektronicznej na adres: sklep@meblehubertus.pl,
 • telefonicznie pod numerem: 604 303 900.
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym w §8 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Hubertus Company S.C., ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie.
 6. Nadawana do Klienta przesyłka jest w pełni ubezpieczona na wypadek uszkodzeń mechanicznych, powstałych na skutek niewłaściwego transportu. Reklamacje z tego tytułu można składać do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Przesyłkę należy dokładnie sprawdzić w czasie nie przekraczającym w/w terminu. Po tym czasie reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych nie będą uznawane.

§ IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
 • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 • złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 • skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
 • skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl
 1. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej firmy Hubertus Company S.C. do kontaktu z Klientami to: sklep@meblehubertus.pl

§ X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@meblehubertus.pl a także w formie pisemnej na adres: Hubertus Company S.C., ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ XI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §11 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@meblehubertus.pl lub w formie pisemnej na adres: Hubertus Company S.C., ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Hubertus Company S.C., ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ XII. Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługa „Newsletter”

 1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” w następujący sposób:
 • wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter”, jaka dostępna jest na stronie głównej Sklepu i kliknięciu na ikonę „Zapisz”,
 • podczas rejestracji Konta jak i procesu składania zamówienia zaznaczając opcję „Chcę otrzymywać Newsletter, czyli informacje marketingowe dotyczące promocji, nowości, szkoleń i wydarzeń”,
 • po zalogowaniu do Konta, w panelu „Moje Konto”.
 1. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto” i odznaczeniu zgody na wysyłkę „Newslettera”, lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@meblehubertus.pl. Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

Usługa „Zadaj zapytanie”

Usługa „Zadaj zapytanie” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy są zainteresowani ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt i kliknąć na ikonę „Zadaj zapytanie”. Następnie w okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, wpisać odpowiednią treść zapytania, kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Zadaj zapytanie” świadczona jest nieodpłatnie.

Usługa „Poleć znajomemu”

Usługa „Poleć znajomemu” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, zainteresowanych ofertą Sklepu. Usługobiorca może skorzystać z powyższej usługi klikając na karcie produktu w ikonę „Poleć znajomemu”. Następnie należy podać: adres e-mail polecającego, adres e-mail znajomego, kliknąć na ikonę „Poleć znajomemu”. Następnie Usługobiorca jest informowany, iż informacja na temat danego produktu została przesłania do osoby wskazanej w formularzu. Usługa „Poleć znajomemu” świadczona jest nieodpłatnie.

Usługa „Komentarze”

Usługa „Komentarze” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, mających dostęp do Sklepu i umożliwia dodawanie opinii do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt mający być przedmiotem opinii i kliknąć na ikonę „Komentarze – Dodaj nowy komentarz”. Następnie w okienku „Opinia” należy podać nazwę użytkownika, dokonać oceny, wpisać odpowiednią treść opinii oraz kliknąć na ikonę „Dodaj opinię”. Usługa „Komentarze” świadczona jest nieodpłatnie.

Usługa „Odzyskiwanie hasła”

Usługa „Odzyskiwanie hasła” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu „Moje Konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na ikonę „Zaloguj”, jaka znajduje się na stronie głównej Sklepu, następnie w okienku komunikatu wpisać adres e-mail, na jaki zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło i kliknąć na ikonę „Wyślij”. Następnie system Sklepu wyświetla informację, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa „Odzyskiwanie hasła” świadczona jest nieodpłatnie.

§ XIII. Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

 1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia na ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz sposobu zapłaty.
 2. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Moje Konto”.

§ XIV. Ochrona danych osobowych

Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hubertus Company S.C., z siedzibą w Siemianowicach Ślaskich przy ul. Srokowiecka 22, 41 – 100 Siemianowice Śląskie.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu realizacji Państwa zamówienia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego . – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ XV. Pliki Cookies

Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików Cookies. Pliki Cookies używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zwartości strony internetowej do preferencji użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

§ XV. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Zdjęcia, grafika, opisy jak i pozostałe informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego stanowią własność firmy Hubertus Company S.C., lub zostały użyte przez firmę za zgodą ich właścicieli. Treści te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Wykorzystanie ich dozwolone jest wyłącznie za zgodą firmy Hubertus Company S.C.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 kwiecień 2016 roku.

Witryna sklepu internetowego posiada zaimplementowane oprogramowanie monitorujące aktywność użytkowników korzystających z witryny. Oprogramowanie nie umożliwia jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

download